DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Để viết "Phần giới thiệu" của một bài báo nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh

ĐỂ VIẾT “PHẦN GIỚI THIỆU” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH
WRITING SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLE INTRODUCTIONS IN ENGLISH

Nguyễn Phước Vĩnh Cố
Trường Đại học Ngoại ngữ
[EMAIL="Nguyenphuocvinhco2010@yahoo.com.vn Nguyenphuocvinhco2010@yahoo.com.vn[/EMAIL]

TÓM TẮT
Trong hai mươi năm qua, “phần giới thiệu” của bài báo nghiên cứu khoa học thu hút nhiều nhà ngôn ngữ (Oster 1981; Swales 1981, 1990; Zappen 1983; Swales & Najjar 1987; Anthony 1999; Samraj 2002; Habibi 2008). Bài báo này trình bày một số cấu trúc ngữ pháp, hình thức và chức năng trích dẫn trong phần giới thiệu một bài báo nghiên cứu khoa học. Mục đích của bài báo là nghiên cứu và phân tích mô hình CARS của Swales (1990) nhằm cung cấp cho giáo viên chuyên ngành và các sinh viên các đặc trưng từ vựng và ngữ pháp trong phần giới thiệu của một bài báo nghiên cứu khoa học. Bài báo cũng cung cấp một số phần giới thiệu thuộc các lĩnh vực khoa học của Weissberg & Buker (1990) để hiểu thêm các diễn đạt trong phần giới thiệu của một bài báo nghiên cứu khoa học. Chúng tôi hy vọng rằng các kết quả nghiên cứu có thể được dùng để phát triển sự hiểu biết của giáo viên chuyên ngành và sinh viên về các dạng thức và cấu trúc ngữ pháp tiêu biểu ở các mô hình diễn ngôn của các bài báo nghiên cứu khoa học.
Từ khóa: bài báo nghiên cứu khoa học; phần giới thiệu; mô hình CARS; tiếng Anh học thuật; ESP.
Introductions to scientific research article or paper in the last 20 years have attracted the attention of many linguists (Oster 1981; Swales 1981, 1990; Zappen 1983; Swales & Najjar 1987; Anthony 1999; Samraj 2002; Habibi 2008). The paper presents some grammatical structure and citational form and function in scientific research article introductions. The aim of the paper is to investigate and analyse Swales’ CARS model to provide ESP teachers and students with lexico-grammatical characteristics of the scientific research paper. The paper also provides some introductions of different scientific fields presented by Weissberg & Buker that contribute to our understanding of the phrases and expressions in scientific research paper introductions. We hope that the findings of this study can be used to develop ESP teachers and students’awareness of the grammatical form and structure typical of the discoursal patterns of the scientific research papers.
Key words: scientific research paper; introduction section; CARS-model, academic English; ESP.


1. Phần giới thiệu:
Trong hai mươi năm qua, đã có một số lớn công trình nghiên cứu được viết về tiếng Anh học thuật. Bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) là một phần quan trọng của tiếng Anh học thuật và thường gồm một số phần (phần giới thiệu, phần phương pháp, phần kết quả...) Phần giới thiệu (PGT) của bài báo NCKH cũng thu hút một số nhà ngôn ngữ (Oster 1981; Swales 1981,1990; Zappen 1983; Swales & Najjar 1987; Anthony 1999; Samraj 2002; Habibi 2008). Mặc dù có rất nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng mô hình diễn ngôn (các diễn đạt và cấu trúc ngữ pháp) của phần PGT của bài báo NCKH bằng tiếng Anh vẫn lạ lẫm với giáo viên chuyên ngành và sinh viên Việt nam. Vì vậy, bài báo trình bày và phân tích mô hình “tạo ra-một không gian-nghiên cứu” (create-a-research-space) gọi tắt là mô hình “CARS” do Swales phát triển. Bài báo cũng cung cấp một số PGT thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau do Weissberg & Buker (1990) phân tích dựa vào công trình nghiên cứu của Swales. Những ví dụ về các diễn đạt được trích ra từ “writing introductions” truy cập từ http: _ pdf/87620080205.pdf
[3] Nguyễn Phước Vĩnh Cố. (2011), Dạng Thức Xưng Hô và Cấu Trúc Vô Nhân Xưng Trong Diễn Ngôn Khoa Học. Truy cập ngày 5/5/2012 từ [URL]http://nguyenphuocvinhco.wordpress.com/2011

[4] Nguyễn Văn Tuấn (2012), Cách Viết Một Bài Báo Khoa Học (Phần 2 – Dẫn nhập). Truy cập ngày 5/5/2012 từ
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:41 19/11/2016
Chỉnh sửa lần cuối: 08:24 14/12/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1368007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp