DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Frequency

Here are some ways to say how often you do something.


always
often / frequently
usually / generally
sometimes / occasionally
hardly ever / rarely
never 

For example, "I always drink coffee in the morning" means I drink coffee every morning.

Be careful of the pronunciation of "rarely". The "are" part of the word is spoken like the word air. The word has two syllables - 'rare' and 'ly'.

Putting these expressions into a sentence

These words go before the main verb.

"She often goes to the beach in summer."

They go after the verb 'to be'.

"He is occasionally late for meetings."

They go after 'modal' or 'auxiliary' verbs.

"It can sometimes get cold in the UK."

"I have never been to the USA."

'From time to time' is an expression that means the same as 'sometimes'. It normally goes at the end of a sentence.

For example, "I go to restaurants from time to time."

Người đăng: Richard Nguyen, lúc 15:28 13/12/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 2730007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp