DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Impose on

Xin dịch giùm, Impose on = to expect sb to do sth for you or to spend time with you, when it may not be convenient for them. (OALD) She's always imposing on people - asking favours and getting everyone to do things for her. Chỉ lúc nào cũng _______________ mọi người - nhờ giúp đỡ và kêu mọi người làm việc cho chỉ. Cám ơn.
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:21 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1044007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp