DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Thư tín thương mại Quốc tế

[QUOTE]The following general guidelines will be useful when writing any kind of business letter. * Be clear, brief and businesslike. * Don’t write confused, overlong or pointless letters. * Be polite, friendly and informal. * Don’t be rude or patronizing. * Write concide and purposely letters. * Don’t try to write in a literacy style. * Write to communicate. * Don’t try to impress with your writing. Keep your letters: * Short. Say only what you need to say. Use short words, sentences and paragraphs. * Simple. Decide what you want to communicate. Write confidently and naturally. Keep related parts of a sentence close together. Connect sentences so that the reader can follow the complete meaning of the letter without getting lost. * Strong. Use concrete words in preference to abstract words. Use active verbs in preference to passive verbs. Stress the main point of your letter. * Sincere. Write naturally and avoid old-fashioned language. Organizing letters All letters should follow the same pattern, making clear. * purpose. The first paragraph states the purpose of the letter: what the letter is about. * circumstances. The next paragraph of paragraphs explain the circumstances that prompted the letter. * action. The final paragraph or paragraphs explain that action should be taken. They can contain a request, give permission, refuse permission, approve or disapprove of an action. To keep the letter clear and completely readable: * don’t put more than one idea in a sentence; * don’t put more than one topic in a paragraph; * don’t put more than one subject in letter. Be natural, human and sympathetic. * Think about the reader. Put yourself in the reader’s place. Which words, phrases and paragraphs will get the reaction you want? * Don’t try to intimidate the reader: this will make the reader angry and the purpose of the letter will not be achieved. * Write short, businesslike letters which appeal to the reader’s self-interest and sense of fairness.[/QUOTE] Thư quan hệ thương mại [QUOTE]Một số gợi ý hướng dẫn về việc viết thư tín thương mại. * Viết rõ ràng, ngắn gọn và thể hiện rõ tính công của bức thư * Không nên viết những bức thư khó hiểu, dài dòng và không có tiêu điểm. * Phải lịch sự, nhẹ nhàng và không nghi thức quá. * Không nên dùng lời lẽ thô thiển, kẻ cả. * Viết rành mạch và có mục đích rõ ràng. * Không nên dùng văn phong văn học. * Viết nhằm trao đổi thông tin. * Không nên tìm cách gây ấn tượng bằng văn phong (lời lẽ sáo rỗng) Thư nên viết: * ngắn gọn. Chỉ nói những điều cần nói. Dùng từ ngắn, câu ngắn và đoạn ngắn. * Đơn giản. Thể hiện những gì bạn muốn giao tiếp. Viết tự tin và tự nhiên. Trong cấu trúc cấu nên viết các phần có liên quan chặt chẽ về nghĩa với nhau. Phối hợp các câu sao cho người đọc hiểu được hoàn thiện ý kiến của mình, trách tạo cho người đọc cảm giác bị phân tán. * Mạnh mẽ, dứt khoát. Dùng từ cụ thể, tránh những từ trừu tượng. Dùng động từ ở thể chủ động, tránh dùng dạng bị động của động từ. Nhấn mạnh những điểm chính cần trao đổi. * Thẳng thắn. Viết tự nhiên, tránh dùng những từ, ngôn ngữ cổ. Tổ chức bức thư Thư phải theo cùng mẫu mã, rõ ràng. * Mục đích. Đoạn đầu thể hiện được mục đích của bức thư: Giải quyết vấn đề là gì. * Tình hình. Đoạn kế tiếp or vài đoạn kế tiếp giải thích rõ xuất phát từ tình hình naa2o mà đưa ra mục đích ấy. * việc cần làm. Đoạn hoặc vài đoạn cuối bức thư nêu rõ những việc cần làm: Yêu cầu, đề nghị cho phép, từ chối không cho phép, tán thành hoặc không tán thành yêu cầu hoặc đề nghị đưa ra. Để làm thư minh xác và dễ đọc: * Không nên đưa ra nhiều ý trong một câu; * Không nên đưa ra nhiều chủ điểm trong một đoạn; * Không nên đưa ra nhiều chủ đề trong một bức thư. Để viết một cách tự nhiên, nhân văn và gây cảm tình. * Hãy nghĩ xem mình viết thư cho ai (ai sẽ là người sẽ đọc bức thư này). Hãy đặt mình vào vị trí người đọc. Từ nào, câu nào và đoạn nào sẽ tạo ra được hồi âm mà mình mong muốn. * Đừng nên có ý đe doạ: điều này sẽ tạo ra sự giận dữ ở người đọc và mục đích của lá thư sẽ không nhận được như mong muốn. * Viết ngắn gọn, mang tính công nghiệp, gợi ra được sự quan tâm của người đọc, sự thích thú cũng như cảm giác bình đẳng. [/QUOTE] The appearance of your letter is important. They should: * be accurate; * be neat; * follow one of the basic styles-full block, block, semi-block, official.
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:25 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1148007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp